Disebutkan dalam Hadits

3 Golongan Musuh Allah pada Hari Kiamat

Ilustarai kiamat

JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Sebuah riwayat menyebutkan ada tiga golongan orang yang menjadi musuh Allah SWT pada hari kiamat kelak. Lantas, siapa tiga golongan yang dimaksud tersebut?Allah SWT memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah SWT mencintai dan menyayangi seluruh manusia, namun perbuatan buruk dan keji mereka yang membuat-Nya membenci dan akan menjadikan mereka musuh-Nya pada hari kiamat nanti.Dalam buku 1100 Hadits Terpilih karya Muhammad Faiz al-Math terdapat sebuah hadits qudsi yang menyebutkan tiga golongan orang yang menjadi musuh Allah SWT pada hari kiamat kelak.

Rasulullah SAW bersabda,

????????? ????? ?????????? ?????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ??? ????? ?????? ???????? ????? ?????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ??????? ????????. ???? ??? ????


Artinya: "Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh-Ku. Barang siapa menjadi musuh-Ku maka Aku memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji setia kepadaku lalu dia ingkar (berkhianat). Kedua, seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualnya. Ketiga, seorang yang mengkaryakan (memperkerjakan) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah." (HR Ibnu Majah)

3 Musuh Allah SWT di Hari Kiamat
Dari hadits di atas, disebutkan ada tiga orang yang akan diperlakukan sebagai musuh oleh Allah SWT. Mengutip buku 160 Materi Dakwah Pilihan karya H. Ahmad Yani, berikut ulasan lengkapnya.

1. Orang yang Ingkar Janji
Awalnya, setiap manusia telah berjanji untuk mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya saat masih berada di rahim. Apalagi dia mengaku beriman sudah seharusnya tunduk, maka bila tidak dia ingkar janji dan Allah SWT tidak menyukainya.

Hal ini pula yang menjadi salah satu sifat orang munafik. Rasulullah SAW bersabda,

??????? ???????????? ???????: ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ???????? ??????? ???????? ??? ???? ??????? ? ????

Artinya: "Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata dusta, bila berjanji ingkar, bila dipercaya khianat." (HR Bukhari dan Muslim)

Allah SWT juga melarang manusia mengingkari janji yang telah dibuat. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 91 yang berbunyi,

??????????? ???????? ??????? ????? ???????????? ????? ?????????? ???????????? ?????? ????????????? ?????? ?????????? ??????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ??? ???????????? ??

Artinya: "Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Orang yang Melakukan Perdagangan Manusia
Setiap orang punya hak untuk hidup merdeka. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bila ada orang yang menjual manusia lalu memakan uangnya.

Mengutip buku Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia tulisan Amany Lubis dkk, menjelaskan bahwa hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan nash atau disebabkan gharâr (penipuan).

Hukum perdagangan manusia ini tentunya haram sebab manusia tidak dapat diperjual-belikan layaknya hewan sebab sejatinya Allah SWT telah memberikan manusia kehormatan yang membedakannya dengan makhluk lainnya.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70,

? ???????? ?????????? ??????? ?????? ?????????????? ??? ???????? ??????????? ?????????????? ????? ???????????? ??????????????? ????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ? ??

Artinya: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

3. Orang yang Tidak Memberi Upah Pekerja
Ketika mempekerjakan seseorang, maka sudah menjadi kewajiban sebagai untuk membayarkan upah yang telah dijanjikan. Allah SWT membenci orang yang tidak membayar upah pekerja secara layak, karena semestinya upah itu harus segera diberikan. Rasulullah SAW bersabda,

???????? ?????? ???????? ?????? ??? ??? ???? ???? ??? ???

Artinya: "Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya." (HR Abu Ya'la)

Bahkan bila memberi upah tidak sesuai yang telah dijanjikan, maka hal ini termasuk kezaliman dan dosanya besar. Rasulullah SAW bersabda,

??? ?????? ???????? ???? ???????????? ????

Artinya: "Menzalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar."(HR Ahmad)


Berita Lainnya...

Tulis Komentar